Ako sa zbaviť prekliatia

0 Comments
4.6
(19)

Čo znamená byť prekliaty a ako sa zbaviť prekliatia ?

“Prekliatie je vlastne ubližovanie druhým prostredníctvom démonov. Existujú určité kliatby, ktoré dokážu zabiť; spôsobiť, že človeka posadne zlý duch; že sa človeku prestane dariť v práci; alebo privolať nejakú chorobu; atď … Kliatby sú účinné len vtedy, ak im Boh dovolí mať účinok. Čím viac sa človek modlí, tým viac sa ochráni pred týmito vecami. “
Španielský exorcista Fr. Jose Fortea

Preklatie je vyslovenie kliatby s úmyslom uškodiť druhému. Bezprostrednou príčinou prekliatia je hriech, ale prekliatie môže byť prenesené aj zvonku, od druhého človeka.

STUPNE POSADNUTIA ČLOVEKA DIABLOM

Ako sa zbaviť prekliatia podľa Fr. Fortea

Ak máš podozrenie, že si obeťou kliatby, teda ak cítiš, že ťa niekto preklial, riaď sa radami exorcistu Fr. Fortea:

 1. Modli sa ruženec
 2. Prečítaj si Bibliu
 3. Hovor s Bohom každý deň
 4. Spovedaj sa často a príjmi eucharistiu
 5. Umiestni posvätený kríž a obraz Najsvätejšej Matky vo svojom domove
 6. So svätenou vodou prežehnaj izby svojho domova
 7. Odpusti osobe, ktorá ťa prekliala

Predmety nabité zlom

Väčšina exorcistov sa zhoduje na tom, že rôzne predmety môžu byť taktiež prekliate. Skrze tieto predmety na teba môže pôsobiť nejaká kliatba. Preto ak máš podozrenie, že ti niekto daroval niečo, čo je nabité kliatbou, znič to a zbav sa toho.

HRIECHY PROTI DUCHU SVäTÉMU

Riešením teda je:

Každé prekliatie spočíva v neposlušnosti Bohu. Teda, ako sa zbaviť prekliatia ? 

Žiť každý deň v súlade s Bohom a robiť len to, čo sa Bohu páči. 

Zrieknuť sa všetkých hriechov a kliatieb svojich predkov.

Keď počúvaš Boží hlas, Božie príkazy a keď podľa nich aj žiješ, keď svoje plány konáš s Bohom, vtedy do tvojho života vchádza požehnanie.

Keď sa riadiš podľa vôle Božej, Božie požehnanie na teba prichádza viac a viac. Keď nepočúvneš, otváraš dvere prekliatiu, smrti a nešťastiu.

Medzitým, keď je na tebe prekliatie, nemusí to znamenať, že si veľmi hriešny. Lebo vidíme, že niektoré prekliatia sa prenášajú zo života tvojich predkov. Takto možno bojuješ s prekliatím, ktorého príčina je zakorenená dve alebo tri generácie pred tebou.

Slovo Božie hovorí: „Otcovia naši jedli kyslé hrozno a deťom tŕpli zuby.“

Takže príčiny tvojich problémov môžu byť hriechy, ktoré Boh odsúdil a tvoji predkovia ich urobili. Aj tak môžeš byť svätý, dobrý a plemenitý, často chodiť do chrámu a prijímať eucharistiu, ale aj napriek tomu všetkému môžeš mať problémy, neprestajné nehody a nešťastia v živote. To prekliatie trvá, kým sa neprelomí. Keď zistíme príčinu, otvárame cestu k požehnaniu!

To znamená, že kým si poslušný Bohu, nemusíš sa báť nijakej kliatby, urieknutia veštby, ktorých je dnes viac a viac. Kým počúvaš Boha, Božie požehnanie a ochrana sú na tebe. Nikto ti nič nezmôže, lebo slovo Božie hovorí, že sa bezpríčinná kliatba nesplní. To znamená, že sa na teba neprichytí ani nenalepí prekliatie, keď k tomu neexistuje príčina. Preto je to tak veľmi vážne poučiť veriacich, aby kráčali v poslušnosti Bohu a jeho slovách, nie preto že musia, aby sa nazvali kresťanmi, nie kvôli strachu od potrestania, ale kvôli ich osobnému dobru.

OTČE NÁŠ

Dôsledky prekliatia:

 1. Choroby – chronické alebo zdedené od tvojich predkov
 2. Neplodnosť
 3. Hádky (keď sa bratia nerozprávajú, rodičia medzi sebou, alebo s deťmi), časté hádky v rodine a rozpadávanie rodiny
 4. Stály nedostatok peňazí, neprosperita
 5. Časté neúspechy v živote: dobre sa darí a potom ide všetko dole vodou (Biblia hovorí o požehnanej osobe: „vždy budeš hlava, nie chvost a budeš hore, nie dole“!).
 6. Keď sa ti stále prihodia nejaké nehody
 7. Samovraždy alebo neprirodzená smrť v tvojej rodine

Keď sa vyskytuje viac takýchto prípadov v tvojej rodine, tak je veľká pravdepodobnosť, že je prekliatie nad tvojou rodinou. Prekliatie trvá, aj pôsobí tak dlho, kým ho človek nespozná a nezlomí.

Druhy kliatieb:

1. V duchovnej rovine

a) nie vlastnou vinou 

b) kliatby majúce príčinu v minulosti (generačné)

Aj keď nekonáme zlo, môžeme sa stať obeťou kliatby, ak nechránime seba a svoju rodinu modlitbou. Ale dobrou správou je, že ako náhle si uvedomíme prítomnosť kliatby, môžeme ju zlomiť Božou mocou. Jestvuje niekoľko príčin generačných kliatieb: rodina mala dočinenia s okultizmom (čarodejnice); rodina bola prekliata niekým iným; niekto z rodiny sa závažným spôsobom podieľal na hriešnom konaní. Tieto generačné kliatby majú dva účinky: zablokujú pôsobenie Božieho požehnania; rodina je stíhaná početnými nešťastiami.

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu? Najprv nájsť príčinu; odpustiť tým, ktorí túto kliatbu spôsobili; v Ježišovom mene zlomiť moc kliatby.

c) kliatby majúce príčinu v súčasnosti 

Môžeme byť terčom miestnych čarodejníc, satanistických skupín a pod.. Účinky: skľúčenosť, depresie, rôzne choroby, nutkavé myšlienky a túžby, ktoré nás vedú k horkosti alebo sexuálnej promiskuite a pod.. Tieto kliatby komplikujú všeobecné ľudské ťažkosti. Je však na mieste opatrnosť, lebo duchovnú skľúčenosť je možné rozlíšiť len duchovne.

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu? Modliť sa za ochranu seba i svojej rodiny a prosiť, aby Boh všetko zlo namierené proti mne premieňal na požehnanie.

d) kliatby spôsobené vlastnou vinou

Takáto kliatba je dôsledkom neochoty počúvať Boží hlas a konať, čo Boh chce: „ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.“ (Dt 28,15).

Formy neposlušnosti privolávajúce kliatbu: uctievanie falošných bohov; Potom Boh hovoril… „Ja som Pán, tvoj Boh… Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Sem patrí aj praktizovanie okultizmu, lebo hľadáme poznanie, ktoré môže pochádzať len od Boha a túžime ovládať druhých alebo okolnosti vlastného života.

Duchovné cudzoložstvo je v Božích očiach oveľa ťažším hriechom ako telesné, následky zostávajú až do štvrtého pokolenia. Hriechy konané z nevedomosti je potrebné vyznať a prosiť o odpustenie (porov. 1Tim 1,13-15). – neúcta k rodičom (Ef 6,1-3); všetky formy útlaku a nespravodlivosti voči slabým a bezmocným; všetky formy nezákonného alebo neprirodzeného sexu (Dt 27,20-23; Lv 18,22).

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu? Konať pokánie za hriechy – obrátenie sa k Bohu, priznanie si viny, prosba o odpustenie – a zrieknuť sa toho, čo sme urobili – odvrátiť sa od hriešnych skutkov a vzoprieť sa zlu. Potom v Ježišovom mene zlomiť moc kliatby a zničiť všetky predmety spojené s okultizmom.

ABBO Z FLEURY

2. V ľudskej rovine

a) odsudzujúce výroky autorít

Ide o negatívne výroky rodičov a iných autorít (starí rodičia, učitelia, kňaz) voči deťom, napríklad: si hlúpy, neschopný, nič nedokážeš a pod.. Tieto negatívne slová – často naberajú formu kliatby – môžu preniknúť do dieťaťa, ako nôž zostať v nich počas celého života. Tieto slová môžu v dieťati zničiť sebavedomie alebo začnú podľa nich žiť. Je to preto, že rodičia a iné autority majú podiel – prevzali niečo – z Božej autority a my sme prijali tieto slová ako pravdivé. Rodičia si často neuvedomujú, ako vážne môžu ich deti brať výroky a rôzne poznámky, ktoré povedia na ich adresu. Dobrou správou je, že Ježiš nás môže od nich oslobodiť a nahradiť tieto klamstvá svojim pravdivým hodnotením.

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu?
Tento zoznam účinkov kliatieb zodpovedá vymenovaniu kliatieb v Dt 28.
Najprv je potrebné odpustiť dotyčnej osobe, potom v Ježišovom mene zlomiť silu daného výroku – kliatby a vyhlásiť ho za neplatný. Ak sa vám zdá, že sa na tento negatívny výrok viaže nejaká démonická sila, prikážte jej v Ježišovom mene, aby odišla (autoexorcizmus).

b) negatívne výroky nad sebou 

Ide o naše vlastné výroky a vnútorné sľuby, ktoré zvyčajne vyslovíme v ťažkých životných situáciách; napríklad: už nikdy nebudem milovať, nikdy sa neožením alebo nevydám, nikdy nechcem mať deti, chcem zomrieť a pod. . Vlastne týmto skutkom odmietame Božie požehnanie; neveríme, že Boh nás môže požehnať. Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc, všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravela: „Ach, keby sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti! Kiežby sme boli mŕtvi! Prečo nás chce Pán voviesť do tejto krajiny?! Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše ženy a malé deti stať korisťou? Dejiny Izraela sú svedectvom toho, že od tohto druhu kliatieb nemohol Boh ochrániť národ, pokiaľ nerobil pokánie a neodvolal prekliatie alebo sa nezriekol zväzkov a zmlúv.

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu? Kliatbu vyslovenú nad sebou samým musíme odvolať (zrieknuť sa jej) a robiť pokánie. Potom v Ježišovom mene zlomiť silu daného sľubu a vyhlásiť ho za neplatný. Ak sa vám zdá, že sa na tento výrok alebo sľub viaže nejaká démonická sila, prikážte jej v Ježišovom mene, aby odišla (autoexorcizmus). Nakoniec poproste Ježiša, aby obnovil váš život, zvlášť tú časť, ktorá bola negatívnym výrokom alebo sľubom zranená (ak ste chceli napríklad zomrieť, tak proste Ježiša, aby obnovil vo vás chuť do života a zdravie). Ak sa objavujú vo vašom živote takéto deštruktívne myšlienky, v tej chvíli poproste Ježiša, aby ich zmenil na túžbu po živote.

Škodlivá duchovná identifikácia
Ide o prípady, keď jedna osoba je príliš závislá na druhej osobe. Takáto zviazanosť škodí týmto ľuďom psychicky i duchovne. Napríklad: dospelý muž je prehnane závislý na svojej matke, dcéry sa môžu prehnane identifikovať so svojimi otcami i matkami (synovia občas i s otcami). Časť týchto prehnane závislých vzťahov sa deje na psychologickej rovine. Ale môžu existovať putá, ktoré je potrebné rozviazať modlitbou, zvlášť sexuálne putá môžu veľmi obmedzovať slobodu človeka.

Apoštol Pavol nás upozorňuje: „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: “Budú dvaja v jednom tele” Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.“ (1Kor 6,15-17).

Pavol nám tu hovorí o duchovnej identifikácií, ku ktorej dochádza, keď dvaja ľudia majú pohlavný styk. Nejde len o spojenie dvoch tiel. S istotou vieme, že zjednotenie muža a ženy v manželstve je niečím mimoriadnym, lebo symbolizuje jednotu Krista a Cirkvi. Nejde len o spojenie tiel, ale aj o prepojenie na duchovnej rovine. Kedykoľvek vstupujeme do sexuálneho vzťahu, vytvárame tým trvalé puto, ktoré nemôžeme zlomiť rozchodom (je tu potrebná modlitba). Preto, ak som mal pred svadbou napríklad pomer s troma ženami alebo mužmi, tak do svojho manželstva – spálne – prinášam tieto ženy či týchto mužov a vnášam od samého začiatku do manželstva duchovný zmätok.

Ako sa zbaviť prekliatia tohto druhu? Vyznaním, pokáním, odpustením a rozviazaním týchto pút v Ježišovom mene.

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

      Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)

      Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa o odpustenie. Pane, aj ja odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo.  (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to, čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno:

      Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

      Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

      KAŽDÝ DEŇ OPAKUJ:

      Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu.  10 x

PS: Ak ti tento článok pomohol, ohodnoť ho prosím dole. Zároveň môžeš nechať svoj mail a neprídeš o žiaden nový článok. 🙂

Zadaj svoj mail, aby si nezmeškal ani jeden článok a k tomu ti pošlem aj 3 kroky ako byť na ceste k Bohu.

Vaše súkromie beriem vážne. Viac si o tom môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

Pomohol ti tento článok ?

Ohodnoť ho teraz! 🙂

Priemerné hodnotenie: 4.6 / 5. Počet hodnotiacich: 19

Categories:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *